D.U.K. Kiekvienam studentui prieš sesiją

D.U.K. Kiekvienam studentui Sausio mėnesiui ir ne tik 😉

 

Artėjant sesijai ir besibaigiant studijoms, studentams kyla daug įvairių klausimų apie atsiskaitymų tvarką, akademinės skolos dydžius, Lietuvos Studento Pažymėjimo (LSP) grąžinimo tvarką.  Vilniaus kolegijos studentų atstovybė, remdamasi Vilniaus kolegijos studijų dokumentais, Mokslo ir studijų įstatymų, paruošė atsakymus į dažniausiai Jūsų skambučių ir laiškų sulaukiančius klausimus.

Skatiname ir toliau taip aktyviai reaguoti į akademinius procesus vykstančius jūsų fakultetuose. Visus studentų atstovų kontaktus galite rasti www.vikosa.lt

Linkime produktyvios sesijos ir sklandaus studijų baigimo!

 

1. Kas sudaro akademinę skolą?

Akademinė skola – pakartotinai per nustatytą laikotarpį neišlaikytas egzaminas (neapgintas savarankiškas darbas (projektas)), pasinaudojus galimybe vieną kartą nemokamai jį perlaikyti (apginti).

Jei užregistruotas ir be pateisinamos priežasties į egzaminą ar savarankiško darbo (projekto)  gynimą studentas neatvyksta, tai laikoma akademine skola.

(Studentas, negalintis į egzaminą ar savarankiško darbo (projekto) gynimą atvykti dėl ligos arba kitos svarbios priežasties, gali prašyti dekaną pratęsti atsiskaitymo trukmę, bet ne ilgiau kaip 2 savaites iki naujos egzaminų sesijos pradžios. Neatvykimo į egzaminą priežastį studentas arba jo įgaliotas asmuo privalo per tris darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino ar savarankiško darbo (projekto) gynimo dienos pranešti atitinkamo skyriaus vedėjui ir, gavęs pateisinamąjį dokumentą, nedelsiant jį pateikti).

 

2. Ar tarpinis atsiskaitymas gali būti laikomas akademine skola?

Akademinė skola pagal Vilniaus kolegijos studijų tvarka yra: “19.3. Studentui be pateisinamos priežasties neatvykus į tarpinius atsiskaitymus, suteikiama galimybė vieną kartą pakartotinai per nustatytą laikotarpį nemokamai atsiskaityti. Studentui gavus neigiamą įvertinimą, tai laikoma akademine skola. Taigi, jeigu neišlaikai tarpinio ir antrą kartą perlaikius vėl neišlaikai, tai skaitosi akademinė skola.

 

3. Koks yra akademinės skolos dydis?

Įmoka už kiekvieną akademinės skolos atsiskaitymą lygi 20,27 eurų (patvirtinta Vilniaus kolegijos tarybos 2013 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. STN-4).

 

4. Dėl ko galiu būti pašalintas iš studijų?

Studijos nutraukiamos ir studentai braukiami iš Kolegijos studentų sąrašų:

  • kai įvykdo studijų programą (baigi mokslus);
  • pačių prašymu (nutraukti studijas);
  • kai dėl objektyvių priežasčių studijos tampa negalimos (liga, mirtis ir kt.);
  • kai yra šalinami iš Kolegijos, jei: nevykdo studijų programoje nustatytų reikalavimų; nevykdo finansinių įsipareigojimų Kolegijai; neužsiregistruoja po akademinių atostogų; pažeidžia Kolegijos statutą, studijų ir vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus.
  • Studentai, laiku nelikvidavę akademinių skolų, šalinami iš Kolegijos.

 

5. Per kiek dėstytojas turi ištaisyti mano darbą?

Egzamino ar savarankiško darbo (projekto) įvertinimą, laikydamasis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, dėstytojas privalo paskelbti ir sutvarkyti studijų apskaitos dokumentus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, neįskaitant egzamino laikymo ar savarankiško darbo (projekto) gynimo dienos.

 

6. Iš kur gauti pažymą apie mano studijas?

Pažymą tau išduos tavo fakulteto studijų skyrius.

 

7. Kokia yra apeliacijų teikimo tvarka?

Kiekvienas studentas turi teisę pateikti apeliaciją – raštišką motyvuotą studento prašymą iš naujo svarstyti studijuoto dalyko ar modulio baigiamąjį įvertinimą. Apeliacijos dėl baigiamojo darbo (projekto) ar baigiamojo egzamino įvertinimo nenagrinėjamos. Apeliacija teikiama fakulteto dekanui. Apeliaciją studentas turi pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo dalyko ar modulio baigiamojo įvertinimo paskelbimo. Gavęs apeliaciją, fakulteto dekanas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas įsakymu sudaro Apeliacinę komisiją kuri į posėdį renkasi ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po įsakymo paskelbimo. Su apeliacinės komisijos priimtu sprendimu ir dekano įsakymu dėl baigiamojo dalyko ar modulio įvertinimo studentas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po sprendimo priėmimo. Apeliacinės komisijos sprendimas galutinis ir neskundžiamas.

 

8. Kaip galiu išeiti akademinių atostogų?

Studentams gali būti suteiktos iki vienerių metų trukmės akademinės atostogos:

43.1. dėl ligos, nėštumo, vaikui prižiūrėti, kol vaikui sueis treji metai;

43.2. jų pačių prašymu (tik pažangiems studentams ir ne daugiau kaip du kartus per visą studijų laikotarpį).

  1. Akademinių atostogų punkte numatytais atvejais išleidžiama ne vėliau kaip iki egzaminų sesijos pradžios (paskutiniame studijų semestre – ne vėliau kaip iki baigiamojo darbo rengimo pradžios, numatytos studijų grafike).
  2. Nebaigusiesiems pirmojo studijų semestro akademinės atostogos nesuteikiamos, išskyrus 43.1 punkte nurodytus atvejus.”

Akademinės atostogos įteisinamos dekano įsakymu, kuriame nurodoma studijų pertraukimo priežastis ir akademinių atostogų trukmė.

 

9. Iki kada galiu nutraukti studijas, kad dar išsaugočiau studijų krepšelį?

Visų pirma turi neturėti akademinių skolų ir studijas gali nutraukti, kai dar neišklausei pusę studijų laikotarpio, t.y. iki pirmo kurso pabaigos.

 

10. Ką daryti su LSP pabaigus mokslus?

LSP galiojimas nutrūksta savaime. Studentui nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų.

 14992072_1144353538946916_4725903379379547384_n

May 2019
MTWTFSS
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »