Studentų atstovai

Kolegijos taryba – kolegijos strateginių reikalų valdymo organas, užtikrinantis jos atskaitomybę visuomenei, socialinę atsakomybę bei sparčią ir veiksmingą reakciją į aplinkos pokyčius. Pagal Vilniaus kolegijos statutą studentai turi vieną vietą Kolegijos taryboje. Kolegijos tarybos narius ir detalesnę informacija galite rasti čia.

Akademinė taryba – aukščiausioji kolegijos akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems kolegijos dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams. Pagal Vilniaus kolegijos statutą studentai turi 20 procentų balsų akademinėje taryboje. Akademinės tarybos narius ir detalesnę informacija galite rasti čia.

Akademinės etikos komitetas – Vilniaus kolegijoje sprendžia klausimus su akademine etika ir jos pažeidimais. Akademinės etikos komisijos narius ir detalesnę informacija galite rasti čia.

Ginčų nagrinėjimo komisija – sprendžia ginčus tarp studentų ir administracijos ar kitų darbuotojų, susijusius su mokslo ir studijų veikla. Ginčų nagrinėjimo komisijos narius ir detalesnę informacija galite rasti čia.

Studijų komisija – nuolatinis Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos sudarytas ir patvirtintas patariamasis organas, skirtas svarstyti studijų programas ir su studijomis susijusius teisės aktus, reglamentuojančius studijas ir jų organizavimą. Detalesnę informacija galite rasti čia.

Kokybės komisija – nuolatinis Vilniaus kolegijos Akademinės tarybos sudarytas ir patvirtintas patariamasis organas, studijų kokybės klausimams ir su studijų kokybe susijusiems aktams svarstyti. Kokybės komisijos narius ir detalesnę informacija galite rasti čia.

Erasmus+ programos studentų atrankos komisija – fakultetų dekanų įsakymais sudarytos atrankos komisijos dalyvauja pokalbiuose su studentais norinčiais dalyvauti Erasmus+ mobilume. 

Fakulteto taryba – fakulteto akademinės savivaldos institucija. Įsigalioję jos nutarimai privalomi visiems fakulteto dėstytojams, kitiems darbuotojams ir studentams.

Studijų programos komitetas – direktoriaus įsakymu sudaryta kompetentingų asmenų grupė ketinamai vykdyti studijų programai rengti ir vykdomai studijų programai tobulinti.

Fakulteto konkurso ir atestacijos komisija – organizuoja ir vykdo dėstytojų, su kuriais sudaryta neterminuota darbo sutartis, atestaciją baigiantis atestaciniam laikotarpiui, organizuoja ir vykdo konkursus eiti dėstytojų pareigas, vykdo neeilinę dėstytojų atestaciją.